Artikel 1. Algemeen / toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ROVE bv (hierna: ROVE) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden is tevens via Internet te raadplegen, zie https://www.ROVE.com/.
1.2 Het accepteren van een aanbieding, het doen van een bestelling dan wel het aangaan van een overeenkomst houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slecht schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ROVE worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ROVE ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van ROVE zijn vrijblijvend en ROVE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Bestellingen worden aanvaard schriftelijk, via Internet of telefoon maar zijn enkel bindend indien aanvaard door ROVE door middel van een schriftelijke orderbevestiging. Afwijkingen in de orderbevestiging dienen onverwijld medegedeeld te worden aan ROVE.
2.3 Offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk en gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien de offerte geen termijn vermeldt, is de offerte geldig gedurende tien (10) kalenderdagen.
2.4 ROVE is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ROVE dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

Artikel 3. Prijzen / betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn exclusief B.T.W., belastingen, heffingen, verzendingskosten, verzekeringen en installatie. Valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven en aankoopprijzen kunnen ROVE de prijzen doen wijzigen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling gebeurt op het ogenblik van orderbevestiging van ROVE. Indien er geen (volledige) betaling heeft plaats gevonden, wordt de order niet in behandeling genomen.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ROVE gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door ROVE.

Artikel 4. Levering

4.1 De door ROVE opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Levering kan ook plaatsvinden in gedeelten. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Indien u de levering weigert zonder ROVE’s goedkeuring moet u ROVE vergoeden voor de gemaakte onkosten en verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ROVE verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Tot aan de eigendomsovergang moet u onze producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en mag onze producten niet wijzigen, verpanden of verkopen. ROVE heeft ten alle tijden toegang tot de producten.
5.2 Indien u de producten verkoopt voor de eigendom is overgegaan, wordt u ROVE’s gevolmachtigde en de inkomsten voortvloeiend uit die verkoop komen ons toe en worden door u afzonderlijk van uw algemene fondsen bijgehouden. ROVE kan dagvaarden om het onbetaalde bedrag betaald te krijgen voor de eigendomsovergang.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ROVE geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 ROVE garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industriële eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ROVE daarvan onverwijld en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft ROVE de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De producten dienen in de originele staat met verpakking geretourneerd te worden. U betaalt de retourneringskosten.
7.3 Indien er een garantietermijn voor bepaalde producten is overeengekomen, garandeert ROVE u dat de betreffende producten vrij van gebreken zijn gedurende garantietermijn. Indien een product gebrekkig is gedurende deze termijn herstelt of vervangt ROVE het product binnen een redelijke termijn. ROVE is eigenaar van alle vervangen producten of onderdelen.
ROVE geeft geen garantie of garantiebescherming voor:

 1. Schade veroorzaakt door onjuist(e) installatie, gebruik, wijziging of herstel door een
niet-erkende derde of door uzelf;
 2. schade veroorzaakt door een partij of andere externe factor;
 3. geschiktheid voor enig doeleinde;
 4. door u gegeven en door ROVE correct uitgevoerde instructies.

7.4 ROVE is aansprakelijk voor zaakschade of verlies, dood of verwonding veroorzaakt door grove schuld of opzet van ROVE, onze werknemers of gevolmachtigden. Met uitzondering van dood/verwonding is de aansprakelijkheid beperkt tot het equivalent in Euro van vijfduizend (5000) of de prijs, indien deze minder bedraagt dan vijfduizend Euro. ROVE is niet aansprakelijk voor:

1. Onrechtstreeks of gevolgschade, verlies van zakenwinst, salaris, inkomsten, besparingen.
2. Door ROVE binnen een redelijke termijn herstelde schade.
3. Door u door middel van redelijk gedrag vermijdbare schade.
4. Alle objecten die niet onder de garantie vallen of door overmacht.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heef ROVE ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ROVE gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 ROVE is niet aansprakelijk voor vertragingen (inclusief levering of service) veroorzaakt door omstandigheden waarover ROVE geen redelijke controle heeft en heeft recht op uitstel voor levering. Omstandigheden zoals: stakingen, problemen met leveranciers/transport/productie, schommelingen in valutakoersen, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen. Indien
de overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder recht op schadevergoeding.
8.3 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ROVE kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Bestellingen / communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ROVE, dan wel tussen ROVE en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ROVE, is ROVE niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ROVE.

Artikel 10. Ontbinding

ROVE mag de overeenkomst ontbinden door schriftelijk kennisgeving indien u:
1. verzuimt tijdig te betalen en verzuimt te betalen binnen 8 dagen na schriftelijke
kennisgeving,

Elke partij mag de overeenkomst ontbinden door schriftelijk kennisgeving indien de tegenpartij:
1. een materiële of aanhoudende inbreuk pleegt op de overeenkomst en verzuimt dit binnen
30 dagen na schriftelijke kennisgeving van de ander te herstellen; of
2. Insolvent wordt of niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden.

Artikel 11. Gegevensbescherming

11.1 Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op gegevensbescherming en ROVE’s gegevensbeschermingsregistratie en u verleent uw goedkeuring hieraan. U mag ROVE opdracht geven uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
12.3 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de Voorwaarden geldig.
12.4 ROVE kan haar verplichtingen uitbesteden aan een bekwame derde. Voor het overige mag geen enkele partij verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden.

Artikel 13. Diversen

13.1 Wanneer door ROVE gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ROVE deze Voorwaarden soepel toepast.
13.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ROVE in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ROVE vast te stellen nieuwe toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Close

Cart

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.